×


InloggenWachtwoord vergeten
Registreer hier gratis!
×

Algemene voorwaarden van Gebakplaats.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit Gebakplaats.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Voorwaarden Gebruik Website

Artikel 5 - De Advertentie

Artikel 6 - De overeenkomst

Artikel 7 - Annulering

Artikel 8 - Betaling

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Privacy

Artikel 12 - Overige bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Advertentie: een beschrijving van het Gebak dat de Hobbybakker wil en kan maken voor een Consument of een beschrijving van het Gebak dat een Consument wil;
 2. Bezoeker: een natuurlijke persoon of software die Gebruik maakt van de Website niet zijnde een Geregistreerde gebruiker;
 3. Consument: een natuurlijke persoon die via de Website Gebak wil bestellen én zich heeft aangemeld als Geregistreerde gebruiker of een Reactie heeft verstuurd;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Gebak: een zoetige lekkernij die meestal door bakken van deeg in een oven tot stand is gekomen. Brood wordt niet tot gebak gerekend;
 6. Gebakplaats.nl: een niet commercieel gedreven platform dat Hobbybakkers en Consumenten bij elkaar brengt;
 7. Gebruiker: een Bezoeker of een Geregistreerde gebruiker;
 8. Gebruik Website: iedere wijze van gebruik van de Website door een Gebruiker;
 9. Geregistreerde gebruiker: een natuurlijke persoon die zich aanmeldt op de website als Hobbybakker en/of als Consument;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Hobbybakker: een natuurlijke persoon die een Advertentie plaatst via de Website én niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit én zich heeft aangemeld als Geregistreerde gebruiker of een Reactie heeft verstuurd;
 12. Levering: de dag en het tijdstip waarop de Consument het Gebak bij de Hobbybakker kan ophalen;
 13. Overeenkomst: de afspraken tussen de Hobbybakker en de Consument over het Gebak dat de Hobbymaker maakt voor de Consument en dat de Consument tegen betaling van de Productprijs koopt van de Hobbybakker;
 14. Productprijs: de totale vergoeding die een Hobbybakker vraagt voor het door hem/haar aangeboden Gebak;
 15. Productprijs: een beschrijving en andere gegevens die een Geregistreerde gebruiker aan Gebakplaats geeft die op openbare pagina over de Geregistreerde gebruiker op de Website voor Bezoekers zichtbaar is;
 16. Reactie: een bericht via de Website waarin de Consument contact opneemt met de Hobbybakker over een Advertentie;
 17. Website: het platform van Gebakplaats.nl.

Artikel 2 Identiteit Gebakplaats.nl

Gebakplaats.nl is een niet commercieel gedreven platform dat slechts bedoeld is om Hobbybakkers en Consumenten bij elkaar te brengen; Het platform is gemaakt als liefhebberij voor het bouwen van websites.

Contact kunt u opnemen via info@gebakplaats.nl.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van de Website en de Overeenkomst tussen de Hobbybakker en de Consument;
 2. Gebakplaats.nl kan de Algemene Voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Gebakplaats.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen op de Website. De wijzingen worden van kracht voor de Geregistreerde gebruiker binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd en per direct voor een nieuwe Geregistreerde gebruiker.

Artikel 4 Voorwaarden Gebruik Website

 1. Voorwaarden Gebruiker
  1. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt;
  2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan de eigen aan Gebakplaats verleende gegevens;
  3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Geregistreerde gebruikers te verzamelen;
  4. Het is niet toegestaan een Hobbybakker te benaderen voor commerciële doeleinden of te benaderen met vragen of verzoeken die niet zijn gerelateerd aan de Advertentie;
  5. Het is niet toegestaan om de Consument te benaderen voor commerciële doeleinden of met vragen en verzoeken die niet zijn gerelateerd aan de Advertentie, het Profiel en/of de Reactie;
  6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om informatie op de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan in de Algemene Voorwaarden aangegeven, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van Gebakplaats.nl;
  7. De intellectuele eigendomsrechten op Gebakplaats.nl en onderliggende software, vormgeving en content berusten te allen tijde bij Gebakplaats.nl of haar licentieverleners;
  8. Gebakplaats.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar zonder de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Gebakplaats.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als u ervan overtuigd bent dat Gebakplaats.nl zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@gebakplaats.nl voor het verwijderen van die gegevens.
 2. Voorwaarden Geregistreerde gebruiker
  1. De Hobbybakker en de Consument dienen zich op de Website te registeren als Geregistreerde gebruiker;
  2. De Geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie;
  3. Het is de Geregistreerde gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar andere websites weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming van Gebakplaats.nl is verkregen;
  4. Het is de Geregistreerde gebruiker niet toegestaan inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder het gebruik van foto’s van anderen waarop rechten rusten;
  5. Aan registratie als Geregistreerde gebruiker zijn geen kosten verbonden;
  6. De registratie als Geregistreerde gebruiker kan op ieder moment, zonder opgave van reden, door beide partijen (Gebakplaats.nl en de Geregistreerde gebruiker) worden opgezegd met onmiddellijke ingang.
 3. Voorwaarden Hobbybakker
  1. De Hobbybakker is verplicht om:
   1. De Overeenkomst met de Consument na te leven overeenkomstig artikel 6, 7 en 8;
   2. De gangbare hygiëneregels na te leven en ervoor te zorgen dat producten worden gebruikt en verwerkt die van goede kwaliteit zijn;
   3. Alle relevante wet en regelgeving na te leven;
  2. Het is de Hobbybakker niet toegestaan om Gebak via de Website aan te bieden op een commerciële basis;
  3. Een Advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 4. Voorwaarden Consument
  1. De Consument is verplicht om de Overeenkomst met de Hobbybakker na te komen overeenkomstig artikel 6, 7 en 8;
  2. Het is de Consument niet toegestaan om in beoordelingen die hij/zij achterlaat op de Website taal te gebruiken die als ongepast, beledigend, kwetsend of aanstootgevend kan worden opgevat.

Artikel 5 De Advertentie

 1. De Advertentie bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het Gebak. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Consument van het Gebak mogelijk te maken. Als de Hobbybakker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het Gebak;
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Advertentie binden de Hobbybakker niet.

Artikel 6 De Overeenkomst

 1. De Hobbybakker en de Consument maken in de Overeenkomst in ieder geval afspraken over:
  1. De exacte specificaties van het te maken en te leveren Gebak, met daarbij bijzondere aandacht voor eventuele dieet- of allergie-informatie;
  2. De Dag en het tijdstip evenals het adres waar het Gebak kan worden afgehaald door de Consument;
  3. De Productprijs en de wijze van en het moment van betaling;
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de gemaakte afspraken;
 3. De Hobbybakker bevestigt de ontvangst van de Overeenkomst. Zolang de ontvangst van de Overeenkomst niet door de Hobbybakker is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 7 Annulering

 1. De Consument kan de Overeenkomst annuleren tot maximaal 72 uren voorafgaand aan het afgesproken tijdstip zoals bedoeld in artikel 6.1b. Binnen de termijn van 72 uren is annulering dus niet mogelijk. Reden is dat de Hobbybakker speciaal voor de Consument het Gebak maakt en ingrediënten daartoe aanschaft en tijd heeft ingeruimd;
 2. De Consument ziet na ontvangst van het Gebak af van het Herroepingsrecht omdat de Hobbybakker het Gebak speciaal voor de Consument maakt en het gaat om een bederfelijk product met beperkte houdbaarheid.

Artikel 8 Betaling

 1. De Consument en Hobbybakker leggen in de Overeenkomst vast op welk moment en op welke wijze betaling van het Gebak plaatsvindt;
 2. Gebakplaats.nl heeft geen enkele rol bij de betaling van het Gebak.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Gebakplaats.nl sluit alle aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de Gebruiker, Geregistreerde gebruiker, de Hobbybakker en de Consument en alle andere derden uit;
 2. Gebakplaats.nl kan niet garanderen dat de Advertentie correct is weergegeven en/of in de juiste rubriek(en) is ingedeeld;
 3. De Geregistreerde gebruikers en de Bezoeker zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en Gebakplaats.nl wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hiervoor af;
 4. Gebakplaats.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze van afhandelen van klachten en de gevolgen daarvan;
 5. Het Gebruik van de Website is op eigen risico. Gebakplaats.nl kan niet garanderen dat de Website altijd zal voldoen aan uw verwachtingen. Ook kan Gebakplaats.nl niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. Wanneer een Consument een klacht heeft over een Hobbybakker dient hij/zij die klacht eerst in bij de Hobbybakker en probeert de klacht met de Hobbybakker naar tevredenheid af te handelen. Alleen in gevallen waarin de Hobbybakker en de Consument er onderling niet uitkomen, legt de Consument de klacht voor aan Gebakplaats.nl;
 2. Wanneer een Hobbybakker een klacht heeft over een Consument, dient hij/zij die klacht eerst in bij de Consument en probeert de klacht met de Consument naar tevredenheid af te handelen. Alleen in gevallen waarin de Hobbybakker en de Consument er onderling niet uitkomen, legt de Hobbybakker de klacht voor aan Gebakplaats.nl;
 3. Klachten over Gebakplaats.nl, een Geregistreerde gebruiker, Hobbybakker of een Consument kunt u indienen via een e-mail naar: info@gebakplaats.nl;
 4. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend;
 5. Afhankelijk van de klacht kan Gebakplaats.nl contact opnemen met de indiener van de klacht of de Gebruiker waar de klacht betrekking op heeft;
 6. Gebakplaats.nl kan bij een gegrond beoordeelde klacht of op eigen initiatief sancties opleggen, waaronder het depubliceren of verwijderen van het account van de Geregistreerde gebruiker waarna het e-mailadres gekoppeld aan dit account tevens geen nieuw account op Gebakplaats.nl meer kan registreren met hetzelfde e-mailadres. Tegen opgelegde sancties is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Artikel 11 Privacy

De wijze van omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in een afzonderlijk Privacybeleid.

Artikel 12 Overige bepalingen

 1. Gebakplaats.nl kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kan Gebakplaats.nl te allen tijde de diensten wijzigen of beëindigen;
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.